Statliga omhändertaganden – en bloggserie – del 1 – LVU från socialtjänsten

Tvångsomhändertaganden från socialtjänsten

Ett område som vi på advokatbyrån arbetar mycket med är när socialtjänsten tar hand om unga med tvång, utan att föräldrarna och barnet (eller någon av dem) håller med om det. Ett tvångsomhändertagande av ett barn är en av de mest ingripande åtgärder som staten gör. Hur och varför detta går till förklaras övergripande i detta blogginlägg.

 

Utgångspunkter om socialtjänstens arbete

Socialtjänsterna runtom i landet ansvarar för att utreda händelser kring barn. Utgångspunkten för socialtjänsternas arbete är att de arbetar med stöd av socialtjänstlagen när unga och familjers ärenden handläggs. Socialtjänsten har skyldighet att utreda barn och deras familjer när anmälningar från polis, skola eller andra delar av samhället kommer till deras kännedom. Med stöd av denna lag kan socialtjänsten också besluta om insatser med godkännande från vårdnadshavarna, och barnet om hen är 15 år eller äldre. Det kan handla om familjebehandlingar, stödpersoner, andra boenden m.m. Behovet styr insatsen. Dessa insatser kan bara beslutas och genomföras så länge familjerna samtycker till insatsen.

 

Tvångsvård

I vissa fall behöver socialtjänsten besluta om tvångsvård av ett barn eller flera syskon. Det kan handla om barn som utsätts för en sådan behandling i hemmet som de behöver skydd mot. Det kan även handla om barn som själva har ett sådant förstörande beteende, för sig själva eller mot andra, att staten behöver hjälpa till med insatser för att de ska komma tillrätta med det felaktiga beteendet. Om ett tvångsomhändertagande ska göras av socialtjänsten så görs det, genom ett beslut att ansöka i de kommunala socialnämnderna. Om socialnämnden ansöker ska det prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna. Först görs det av förvaltningsrätterna och deras domar överklagas till kammarrätterna. Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Lagen som ger socialnämnden rätt att ansöka heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, men kallas för LVU.

LVU är en skyddslag, som syftar till att skydda barnet. Barnets bästa ska vara styrande för alla beslut enligt den lagen. Det står i 1 § LVU. § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år ska beredas vård med tvång enligt LVU om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård med stöd av 3 § får vissa fall även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år.

Tvångsvård får inte ske om föräldrarna och barnet som är över 15 år lämnar sitt samtycke till den vårdplan som ges, och domstolarna och socialtjänsten anser att samtycket går att lita på.

 

De s.k. miljöfallen – 2 §

Regeln anger att barnet ska tas om hand när den unges hälsa eller utveckling riskerar att skadas

  • på grund av fysisk eller psykisk misshandel,
  • otillbörligt utnyttjande,
  • brister i omsorgen eller
  • något annat förhållande i hemmet.

Risken för sådan skada får inte hypotetisk, utan den ska vara påtaglig. Det måste finnas konkreta händelser som visar på sådan risk.

 

Den unges egna beteende – 3 §

Regeln anger att tvångsvård också ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom

–                          missbruk av beroendeframkallande medel,

–                          brottslig verksamhet eller

–                          något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård för ett brott – när den ungdomsvården tar slut – om hen bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i ovan.

 

Brådskande – omedelbara – omhändertaganden

Ibland behöver socialtjänsten agera så fort att den inte hinner begära domstolens godkännande. Då kan socialnämnden, eller en ordförande eller vice ordförande i socialnämnden, besluta att ta om hand om barnet. Därefter anmäls det till förvaltningsrätten, som prövar om det var rätt eller inte efter att föräldrarna och barnen genom sina jurister/advokater får chans att yttra sig först. För att det ska anses rätt krävs att förutsättningarna i 6 § LVU är uppfyllda. Där står att det ska vara sannolikt att –               den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag (alltså kunna vårdas i beteende- eller miljöfallen), och

–                         rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.

Detta är ofta vad som inleder LVU-målet i domstolarna. Det är allt som oftast också här vi advokater kopplas in. Kom ihåg att du som är part i ett LVU-mål har rätt att välja vilken advokat du vill ha. Du anmäler ditt val av ombud till förvaltningsrätten, men oftast går det bra att låta socialtjänsten framföra det till domstolen. Det är då viktigt att du hittar en advokat eller jurist som är kunnig och framförallt som du känner att du har förtroende för.

 

Domstolsprocessen

Utgångspunkten i den här typen av mål är att det sker skriftligt. Parterna har alltid rätt ha muntlig förhandling i domstolen, där alla träffar de fyra domare (en juristdomare och fyra nämndemän) som avgör målet. De tar upp förhör med parterna och hör inställning och advokaternas pläderingar. Staten betalar för advokaternas arbete, det kallas att staten utser ett offentligt biträde. Oftast får föräldrarna ett biträde, och barnet ett biträde. Om föräldrarna inte kommer överens får de varsitt.

Muntlig förhandling är obligatoriskt vid ansökan om LVU, men sker oftast inte vid omedelbara omhändertaganden (även om man kan begära och få det). Förhandlingen sker nästan alltid inom stängda dörrar, då målet rör känsliga uppgifter om barn. Det betyder att allmänheten inte får närvara och se på förhandlingen. Efter förhandlingen är det vanligaste att domstolen avgör målet genom en skriftlig dom inom några veckor efter förhandlingen. Domstolen har också möjlighet meddela sin dom muntligt vid förhandlingen, men detta är ovanligt.

 

Domstolens möjliga avgöranden

Domen kan antingen falla ut på det sättet att ansökan bifalls, eller avslås.[1]

Vid bifall ska barnet tas om hand och tvångsvården ska genomföras.

Avslås ansökan så upphävs tvångsvården och – om anledningen till är att det inte anses föreligga ett behov av vård – så ska barnet komma hem. Avslår domstolen istället ansökan för att det finns ett tillförlitligt samtycke – då ska vården fortsätta (men alltså i frivillig form).

Det är viktigt att komma ihåg att domstolen oftast inte lägger sig i frågan om hur vården ska genomföras, t.ex. om den ska utövas i jourhem, familjehem eller SIS-hem, eller om den ska förenas med behandlingsåtgärder och i så fall vilka.

 

Längden på ett tvångsomhändertagande

Ett tvångsomhändertagande ska övervägas var sjätte månad av socialtjänsten, tidpunkterna beräknas olika beroende på vilket typ av omhändertagande det handlar om. Oftast avslutas tvångsomhändertaganden när socialtjänsten tycker att risken för att barnets hälsa och utveckling skadas inte finns längre. Men det finns tvångsomhändertaganden som fortsätter i flera år. Ett tvångsomhändertagande enligt LVU kan förlängas till barnet är 18 år (miljöfallen) eller 20 år gammalt (i beteendefallen). Om det pågår i tre år ska socialtjänsten normalt begära att vårdnaden flyttas över till den som har hand om barnet.

 

Överklagande

Är man som part missnöjd med domen kan man överklaga den. Överklagandet görs inom tre veckor från att domen delgavs till parten och det skickas till kammarrätten. Det blir oftast en muntlig förhandling till där, även om det som har varit del av den tidigare domstolens prövning är material även i kammarrätten.

Även vissa andra beslut enligt LVU kan prövas av domstolarna på överklagande. Det rör bl.a. beslut om placering, flyttning av barnet, umgängesbegränsningar och flyttningar. Att förklara dessa saker faller utanför detta blogginlägg.

 

 

Jens Sjölund

Advokat, Prio advokatbyrå

[1] Målet kan också avvisas om det t.ex. finns ett formellt fel. Målet kan även eller avskrivas om ansökan återkallas från nämndens sida. Men dessa utgångar är ovanliga.

Fullmakt – är det ett alternativ till att ändra vårdnaden?

Fråga;

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill p.g.a. utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

 

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att använda vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Lycka till!

Förändrade förhållanden kring ditt barn

Vi besvarar regelbundet frågor på forumet Familjerätt på nätet. Här är vårt senaste svar på en fråga därifrån.

Fråga:

Jag har haft ensam vårdnad och allt ansvar för barnet sedan födseln. Pappan har haft umgänge varannan helg sedan barnet varit 3 år. Pappan har inte velat dela något mera ansvar. Barnet är nu 10 år.

 

Kan pappan komma efter så många år och kräva gemensam vårdnad? Han vill också att barnet ska komma och bo hos honom varannan vecka trots att varken barnet eller jag vill det?

 

Svar:

Det enkla svaret på frågan är – ja. Han har rätt att begära gemensam vårdnad, ändringar i boendet eller utökat umgänge. Det är dock inte säkert att han får det.

 

Han kan välja att gå två vägar. Den första, genom en ny överenskommelse som godkänns av socialtjänsten, är inte trolig eftersom den förutsätter din medverkan och att ni är överens. Det andra alternativet är att ansöka om stämning på dig i tingsrätten. Det kan både handla om att ni ska få gemensam vårdnad, men även en förändring i umgänget.

 

För att få en förändring i någon del av vårdnad, boende eller umgänge så måste det vara till barnets bästa med en ändring. Vad som är barnets bästa är olika från fall till fall och kan skilja från ditt barns fall till t.ex. ett annat barn som du känner. Bl.a. tas hänsyn till barnets vilja, med barnets stigande ålder och växande mognadsgrad. Det tas även hänsyn till eventuella risker för barnet. Om den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller om ni har sådana samarbetssvårigheter att ni inte kan enas om vårdnaden om barnet är domstolarna ofta försiktiga med att ändra vårdnadsförhållandena.

 

Mer säkert hur en vårdnadstvist för dig går är såklart omöjligt att säga utan att ha mer ingående uppgifter. För det fall att du hamnar i en vårdnadstvist bör du anlita advokat då det kan vara både svårt att förstå sig på den juridiska processen och vilken bevisning du bör anlita, samt inte att förglömma vilka åtgärder du ska be tingsrätten och Familjerätten/Socialtjänsten om. Du kan ha rätt till att få hjälp med betalningen för ett ombud från antingen din hemförsäkring (s.k. rättsskydd) eller från staten (s.k. rättshjälp), beroende på dina förutsättningar.

 

Adoption – hur gör man?

Fråga:

Jag och min fru har pratat i flera år om att jag ska adoptera hennes dotter som är 9 år nu i mars och vi har varit ett par sedan hon var 6 månader ungefär. Hur gör vi (jag)? Hennes biologiska pappa är ej med i bilden! Han har själv skrivit till min fru och bett om att jag ska adoptera!

Svar:

Hej,

Det bör finnas förutsättningar att adoptera dottern i detta fall. En tingsrätt gör en prövning av en adoptionsansökan, vilket innebär en kontroll av att i lagen angivna förutsättningar för adoption är uppfyllda. Prövningen är till en början rent formell. Det görs också en allmän lämplighetsprövning.

Vid den formella prövningen gäller att konstatera att vissa ålderskrav är uppfyllda, att erforderliga samtycken finns ingivna etc. Här skall endast ytterligare något beröras frågan om förälders medgivande till adoption. Enligt 4 kap. 5 a § FB krävs förälders samtycke till adoption av barn under 18 år. Kravet på samtycke är dock förenat med vissa undantag.

Samtycke krävs inte av förälder på okänd ort (4 kap. 5 a § andra stycket FB). Detta undantag blir ibland tillämpligt vid internationella adoptioner, t.ex. vid uppgift i handling från utländsk myndighet om ”förälder okänd”.

Samtycke krävs inte heller av förälder utan del i vårdnaden (4 kap. 5 a § andra stycket FB). Om en förälder påstås vara skild från vårdnaden skall detta styrkas med personbevis, dödsbevis eller i förekommande fall dom eller beslut angående vårdnaden. Avgörandet skall ha vunnit laga kraft.

Föräldrarna skall höras (om det kan ske) även om de inte är vårdnadshavare. Försiktighet bör iakttas vid internationella adoptioner (4 kap. 10 § tredje stycket FB).

Yttrande ska hämtas in från socialnämnden om barnet är under 18 år (4 kap. 10 § första stycket FB). Yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden respektive den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd. Socialnämnden skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning (4 kap. 10 § andra stycket FB).

Lämplighetsprövningen ovan görs för att se om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Med hänsyn till de ingripande verkningar som en adoption har ger lagen strikta anvisningar om vad som skall iakttas i lämplighetshänseende. Det krävs alltid en ”särskild anledning” till adoptionen. Sökanden skall t.ex. ha uppfostrat eller vilja uppfostra barnet.

Även i övrigt kan det, med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet, finnas särskild anledning till adoptionen, t.ex. att en anhörig visserligen inte uppfostrats av adoptanten men ändå har ett nära förhållande till denne. Det torde vidare vara möjligt att genom adoption föra namn och egendom vidare till någon som adoptanten har en personlig anknytning till. Adoption enbart i syfte att åstadkomma gynnsamma skatteeffekter, uppehålls- eller arbetstillstånd är inte tillåten. I praxis har inte heller adoption med det huvudsakliga syftet att överföra ett efternamn tillåtits när annan bärare av namnet motsatt sig adoptionen (NJA 1920 s. 449).

Eftersom syftet med adoptionen är att så långt möjligt efterlikna ett förälder-barn-förhållande ligger det nära till hands att ställa krav på en i sådana sammanhang naturlig åldersskillnad mellan adoptanten och den som adopteras. Något sådant villkor finns dock inte uppställt i lagen. Prövningen sker inom ramen för lämplighetskontrollen. Sökandens förutsättningar – såväl i ekonomiskt hänseende som i övrigt – att ta hand om barnet skall bedömas i ärendet. Gäller ansökan ett barn under 18 år görs utredningen oftast av socialnämnden som inger denna tillsammans med sitt yttrande angående adoptionen. När den som skall adopteras är över 18 år får lämplighetsprövningen naturligtvis ett annat innehåll än om ett spädbarn skall adopteras.

Du skickar alltså in ansökan till tingsrätten där du bor.

Mvh

Prio Advokatbyrå

Vårdnad, föräldraskap och underhåll

Veckan fråga från Forumet Familjerätt på Nätet:

Vår son föddes i utomlands (annat nordiskt land) och där fyllde vi aldrig i några papper vad gäller vårdnadshavare som vi gjorde för vår dotter som föddes i Sverige. Nu har vi gått isär och mitt ex vägrar skriva på att jag, pappan, ska stå som vårdnadshavare för min son. Idag har jag honom 60 % av tiden. Har hon någon rätt att neka mig detta?

Jag ska upp i rätten snart men är jättenervös om jag ska vara ärlig. Tänk om de beslutar att jag ej ska få stå som vårdnadshavare för min son som är 5 och ett halvt år. Finns det någon risk att de skulle göra det? Som sagt hon har absolut inga problem med att jag har honom 60 % av tiden idag och haft detta sedan jan-2016. Varför får jag då ej stå som vårdnadshavare? Hon kräver också att jag betalar alla min sons olika avgifter på aktiviteter för att jag ska ha honom.

Svar:

Din fråga saknar vissa förutsättningar för att vi ska kunna ge ett mer ingående svar. Jag förutsätter att du står som registrerad far till sonen (i folkbokföringen). Om du inte gör det behöver du få faderskapet fastställt, vilket kan göras antingen via tingsrätten eller med Socialtjänsten i barnets hemkommun. Det kan vara värt att börja hos Socialtjänsten för att se vilken utredningsmöjlighet de har.

Vad gäller din pågående tvist kan sägas följande. Det verkar som att det är en vårdnadstvist som även innefattar frågor om underhållsskyldighet (avgifterna). Vårdnaden kan tilldelas en förälder ensamt, eller båda gemensamt. Domstolen ska besluta i enlighet med det som är barnets bästa. Vad som är barnets bästa beror på de specifika förutsättningar som gäller för varje barn. Vi vet inte vilka som gäller för ditt barn. Det verkar svårt att tro att rätten skulle ta neka dig vårdnad eller umgänge eftersom du har sonen på mer än halvtid. Om du eller hon är olämplig eller om ni har sådana samarbetssvårigheter att barnen far illa av det, är ensam vårdnad mer troligt. Utgångspunkten, som är stark, är dock att barnen mår bra av att vara med båda föräldrarna och att vårdnaden därför bör vara gemensam.

Vad gäller underhåll (avgifter för barnet). I normalfallet kan den förälder som har barnet mindre bli ersättningsskyldig till barnet, genom den andre föräldern, för de kostnader som barnet har. Det kallas underhållsbidrag. En del, eller hela, detta kan betalas genom Försäkringskassans underhållsstöd. Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner med beaktande av vissa andra föreskrifter.

Eftersom du är i tvist antar vi att du har ett juridiskt ombud, annars bör du verkligen anlita ett ombud. Du kan ha möjlighet att använda din försäkrings rättsskydd för att täcka delar av ditt ombuds kostnader eller statens möjlighet till rättshjälp. Om du är intresserad har du möjlighet att vända dig till oss så hjälper vi dig att driva tvisten.

Prio Advokatbyrå

Adoption på grund av frånvarande förälder och förutsättningarna för det

Fråga: Jag och min kille hade tänkt att gifta oss. Jag har ensam vårdnad om min snart 1 åriga dotter. Hon har vuxit upp med min kille, kan han adoptera henne när vi gift oss? Vad gäller för en sån adoption? Hon har aldrig träffat sin riktiga pappa, och lär nog aldrig göra heller då han är knarkare och kriminell. Jag skulle vilja veta vad som gäller vid en adoption.

Svar:

Hej,

En prövning av en ansökan om adoption görs av tingsrätten. Tingsrätten provar om den tilltänkta adoptionen är lämplig, bland annat genom att inhämta ett yttrande från socialnämnden gällande din dotters och din killes förhållanden. Även din dotters förhållande till sin riktiga pappa är av betydelse.

Adoptionen innebär att din dotter kommer att anses som barn till din kille. Detta innebär även att din dotter kommer att ärva och ärvs av din kille och hans släktingar, samt att reglerna om vård och umgänge gäller. En adoption är permanent och kan endast upphöra att gälla om någon annan adopterar din dotter.

Enligt föräldrabalken så får den man eller kvinna som har fyllt 25 år, med tillstånd av rätten, adoptera. Rätt att adoptera kan även föreligga för den som har fyllt 18 år om adoptionen avser makes barn. Din kille får alltså adoptera din dotter med ditt samtycke, och det förutsätts inte att ni är gifta för att han ska få adoptera din dotter. Eftersom du har ensam vårdnad om din dotter krävs inte pappans samtycke. Om det finns möjlighet ska han dock höras, men det finns alltså möjlighet att din dotter adopteras mot pappans vilja. Adoptionen kommer att leda till att rätten till umgänge mellan din dotter och pappan upphör, eftersom din dotter efter adoptionen kommer att ses som din killes barn. Adoptionen kommer även att leda till att pappans underhållsskyldighet upphör.

Generellt ska även sägas att en adoption bara bör tillåtas om rätten kan anta att den kommer att leda till ett förhållande mellan din kille och din dotter likt ett förhållande mellan en förälder och ett barn, och att din dotters bästa alltid ska beaktas i frågan.