Vad gör en bodelningsförrättare? – Veckans fråga och svar

Varje vecka svarar vi på frågor på forumet som heter Familjerätt på Nätet. Nu är vi igång igen för höstterminen 2016 och den första frågan, och svaret till det, kommer här.

Fråga:

”Vi är skilda och jag har ansökt om en bodelningsförrättare och vi har fått en ifrån tingsrätten eftersom vi inte kommer överens. Det är mycket stressigt att hantera min exmake och jag är också rädd för honom.

Hur fungerar bodelningen med en bodelningsförrättare? Ska vi till tingsrätten också? Hur många gånger ska vi träffas? Vad händer om min exmake och jag kommer inte överens? Ska vi följa bodelningsförrättarens beslut?”

Svar:

Hej,

Bodelningsförrättaren kommer att kontakta er om det inte redan är gjort. Dennes uppdrag kan se lite olika ur beroende på era förutsättningar och är därför svårt att beskriva i närmare detalj. I princip så går det ut på att bodelningsförrättaren antingen kommer försöka få er att komma överens, eller annars besluta om bodelningen – en så kallad tvångsbodelning.

Ni betalar själva för bodelningsförrättarens arbete. I huvudsak gäller att ni delar lika på detta om inte onödigt mycket arbete orsakas av någon av er. Då kan skevdelning av arvodet bli aktuellt.

Om ni kommer överens med bodelningsförrättarens hjälp behövs normalt sett inte att ni går till tingsrätten också – ni är ju överens. Om det blir en tvångsbodelning är det vanligare att den klandras. Om någon av er är missnöjd med utgången kan ni alltså klandra bodelningen till tingsrätten. Då blir det ett tvistemål där.

Eftersom det är svårt att driva en bodelningsprocess själv är det lämpligt att ni använder er av egna ombud som hjälper er att ta fram det som är viktigt och förklara varför bodelningsförrättaren ska besluta på ett visst sätt. Ni får dock betala även ombuden själva. Det finns således risk för att bodelningen blir en kostsam affär. Å andra sidan kan det vara skönt att ha professionell hjälp.

Hur många gånger ni träffas är olika i varje bodelning. Oftast räcker en gång för att reda ut vad som finns i boet, men ibland behövs fler tillfällen för att reda ut oklarheter.

Utgångspunkten är att parterna i bodelningen ger in och åberopar det material och vilka tillgångar och skulder ni har. Normalt sett räcker att bodelningsförrättaren får dessa uppgifter från er, men ibland kan ni eller förrättaren behöva hämta in mer utredning. Bodelningsförrättaren fungerar som en första domare som ska besluta om hur ert bo ska delas. Även om en bodelningsförrättare inte har möjlighet att göra en mer omfattande prövning, av t.ex. muntlig bevisning, så kan och ska denne göra en första prövning utifrån det material som finns i ärendet.

Ni måste alltså följa bodelningsförrättarens beslut om ni inte klandrar det till tingsrätten. Klandrar ni det kommer tingsrättens (eller senare hovrättens eller Högsta domstolens) avgörande att bli det ni ska följa.

Hoppas detta hjälper. Lycka till!

Adoption

Veckans fråga som vi har besvarat på familjerätt på nätet handlar om adoption. Den är lång, men här kommer den.

Fråga:
Hej!

Vi är en familj som skulle vilja adoptera ett barn som idag bor på ett familjehem. Vi har idag tre biologiska barn två pojkar och en flicka i olika åldrar.

Vi umgås med ett par, min väninna, A, som bor och i dag har fyra barn ihop med sin sambo, B. Sedan tidigare hade B ett barn, C, med en annan kvinna, D. Av olika skäl så har B och D valt att låta C bo i ett familjehem. Detta har hon gjort sedan hon var liten. Idag är C 13 år gammal.

Vid ett par tillfällen träffade vi på C när B hämtade hem C över loven. Eftersom vi umgås mycket med dem fick vi också möjlighet att träffa C och umgås med henne. Vi och våra barn tycker om C.

Vi vet inte varför A och B inte vill ta hem C. Dock verkar de trivs jättebra ihop när de träffas. Vi vill inte gräva för det är kanske känsligt.

Vi har alltid önskat oss en stor familj och skulle vilja adoptera ett barn. Vi kom att tänka på C som vi har träffat och tycker om.
Hur går vi tillväga? Vilka krav och regler gäller för att kunna adoptera C? C är stor – ska vi prata med henne? Kan hon också påverka att vilja bli adopterad av oss? Kan C:s biologiska föräldrar påverka något eller är det familjehemmet där C bor som bestämmer? Vi har inte pratat med A eller B ännu, men skulle pratat med dem när vi vet lite mer om hur det funka.
Tacksam för svar!

Svar:
Hej,

Adoptioner är sällan lätta att hantera och er fråga verkar innehålla fler dilemman än bara de juridiska problematiken. Jag ska besvara frågan/-orna utefter hur jag har uppfattat den. Vänligen notera att jag har redigerat frågan, så att ingen ska kunna identifieras av hur frågan är ställd.

Bestämmelserna om adoption hittar du i fjärde kapitlet föräldrabalken.

En adoption måste alltid godkännas av domstol (tingsrätt). Domstolen är alltså den som bestämmer. Grundförutsättningarna är att den som adopterar ska ha fyllt 25 år, och om den som adopterar barnet är gift, så ska båda adoptera eller så ska det avse den andres barn. I vissa fall kan den som adopterar vara endast 18 år gammal, men det verkar inte vara fråga om ett sådant fall här.
Den som har fyllt tolv år får inte adopteras utan eget samtycke. Dock gäller inte det om han/hon är under sexton år och det skulle skada honom eller henne att bli tillfrågad. Samtycke behövs inte heller om barnet är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av en psykisk störning eller på grund av något annat liknande förhållande. Svaret på frågan om ni ska fråga C? – Ja, hon som är 13 år måste godkänna adoptionen.

Den som inte har fyllt arton år får inte heller adopteras utan föräldrarnas samtycke. Alltså måste ni ha både B:s och D:s samtycke.
Lider någon av B eller D av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort så behövs inte samtycke. Om det är så att B eller D inte behöver lämna sitt samtycke ska en särskilt förordnad vårdnadshavare som tingsrätten utser istället lämna samtycke.

För att adoptionen ska kunna ske måste följande vara uppfyllt.

  • Det ska vara lämpligt att adoptionen äger rum.
  • Adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
  • Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum ska rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
  • Ansökningen får inte bifallas, om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Detta gäller med viss modifikation, för underhållsbidrag kan i visst fall godkännas (se 4 kap. 6 § st. 2 föräldrabalken).

Tingsrätten ska också inhämta upplysningar om barnet och sökanden samt om ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats. Eftersom C inte har fyllt arton år, ska yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden, Ni, är folkbokförda och från socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet, B respektive D, är folkbokförda.

Socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd ska, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen inte krävs, ska ändå höras, om det kan ske.

Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu sagts i stället gälla adoptanten eller, om en make adopterat den andra makens barn, var och en av makarna. Finns en särskild förmyndare vars samtycke inte krävs, skall även han eller hon höras.

Som ni märker ovan är reglerna kring adoptioner väl definierade i det nämnda kapitlet. Det kan bli svårt för er att adoptera C för ni måste visa att det är till fördel för C och att ni vill uppfostra C.

Om familjehemmet påverkar adoptionen vet jag inte, det beror på vilken rättslig ställning familjehemspersonerna har i förhållande till C. Eftersom du skriver att C har varit i familjehemmet sedan hon var liten är det inte svårt att tro familjehemsföräldrarna är utsedda till särskilt förordnade vårdnadshavare, men detta framgår inte av frågan. Om det är så, så krävs inte deras samtycke men de ska höras i målet i så fall. Då jag dock inte vet mer detaljer om saken så lämnar jag den frågan här.

Detta är i huvudsak de regler som gäller för adoptionen. Om er adoption av C är lämplig eller inte och att ni därför skulle få igenom den, kan inte besvaras inom ramen för den här frågan. Exakt vems godkännande som behövs är svårt att besvara med exakthet, eftersom jag inte vet den rättsliga ställningen för familjehemmets föräldrar eller om det kan vara så att B:s eller D:s godkännande av någon anledning inte skulle behövas.

Det etiska dilemmat – vem ni ska prata med – verkar ganska lätt att besvara. Självklart bör ni ta upp saken med alla inblandade – B, C, D och familjehemmet. Det är nog inte heller svårt att inse att B kommer att blanda in A i diskussionen.

Hoppas ni är nöjda med svaret. Lycka till!

Hur ser reglerna om underhåll ut?

Veckans fråga från Familjerätt på nätet, som vi har besvarat, lyder så här.

Fråga:Jag har tre barn tillsammans med en man som jag sedan något år tillbaka är skild från, barnen bor helt hos mig och har gjort det ett tag. Jag har nu bett pappan om ekonomisk hjälp för busskort och kläder. Han är dock omedgörlig och talar bara om att han har inga pengar. Säger också om jag inte tar det lugnt tar han kontakt med advokat.

Svar:

Som föräldrar är ni underhållsskyldiga för era barn till dess att barnen fyller 18 år, eller om barnen fortfarande går i skolan (gymnasium, grundskola eller motsvarande) längst till dess att barnen fyller 21 år. I de fall då barnen endast bor tillsammans med en förälder är den andra föräldern underhållsskyldig och ska bidra till barnens försörjning genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget ska fullgöras också om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern.

Storleken av detta är baserad på vad som är skäligt med hänsyn till det enskilda barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidraget kan fastställas på två sätt, antingen genom dom eller genom avtal. I detta fall verkar möjligheterna att bestämma underhållsbidraget genom avtal begränsade. Därför bör du ansöka om stämning och via domstol få underhållsbidraget fastställt. Fördelen med detta är att det sedan går att verkställa beslutet via kronofogdemyndigheten och underhållsbidraget kan då utmätas hos din ex-make.

Barnet kan ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Det maximala beloppet man kan ansöka om i år är 1573 kronor per månad och barn som då betalas ut till den av er som barnen bor tillsammans med. Den förälder som är bidragsskyldig ska sedan helt eller delvis återbetala försäkringskassans kostnader för underhållsstödet. Skulle din ex-make kunna betala en del, men inte så mycket som 1573 kronor, kan barnet ha rätt till ett utfyllnadsbidrag som motsvarar skillnaden mellan det han kan betala och det maximala beloppet om 1573 kronor.

Beroende på förutsättningarna kan det finnas skyldighet att utge mer underhållsbidrag än det den andra föräldern betalar i underhållsstöd.

Om din ex-make anlitar ett juridiskt ombud råder vi dig att göra detsamma. Du är välkommen att ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig.

Prio Advokatbyrå