Godkända för Migrationsverkets snabbspår!

Sedan början av denna vecka är Prio Advokatbyrå godkända som certifierat ombud av Migrationsverket för arbetsgivare som vill ordna arbetstillstånd på ett snabbare sätt hos Migrationsverket, inom 10 dagar för nya ansökningar och 20 dagar vid förlängningsansökningar.

Dessa är några av kraven.

Krav för certifiering

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att bli en certifierad arbetsgivare ska kraven för arbetstillstånd vara uppfyllda. Företaget ska dessutom

  • vara registrerat som arbetsgivare
  • ha ekonomi för att anställa
  • ha ett återkommande behov under det kommande året att rekrytera arbetstagare från ett land utanför EU
  • ta på sig ansvaret att lämna in webbansökningar som är kompletta
  • ha uppfyllt kraven för uppehållstillstånd och arbetstillstånd om arbetsgivaren tidigare har rekryterat arbetskraft från ett land utanför EU.

För att du ska kunna få ett beslut om arbetstillstånd som en certifierad arbetsgivare måste ansökan om arbetstillstånd vara komplett.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. För ansökningar där yttrande från facklig organisation saknas eller där den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas tas beslut inom 60 arbetsdagar från det att webbansökan kommit in.