Hur ser reglerna om underhåll ut?

Veckans fråga från Familjerätt på nätet, som vi har besvarat, lyder så här.

Fråga:Jag har tre barn tillsammans med en man som jag sedan något år tillbaka är skild från, barnen bor helt hos mig och har gjort det ett tag. Jag har nu bett pappan om ekonomisk hjälp för busskort och kläder. Han är dock omedgörlig och talar bara om att han har inga pengar. Säger också om jag inte tar det lugnt tar han kontakt med advokat.

Svar:

Som föräldrar är ni underhållsskyldiga för era barn till dess att barnen fyller 18 år, eller om barnen fortfarande går i skolan (gymnasium, grundskola eller motsvarande) längst till dess att barnen fyller 21 år. I de fall då barnen endast bor tillsammans med en förälder är den andra föräldern underhållsskyldig och ska bidra till barnens försörjning genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget ska fullgöras också om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern.

Storleken av detta är baserad på vad som är skäligt med hänsyn till det enskilda barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidraget kan fastställas på två sätt, antingen genom dom eller genom avtal. I detta fall verkar möjligheterna att bestämma underhållsbidraget genom avtal begränsade. Därför bör du ansöka om stämning och via domstol få underhållsbidraget fastställt. Fördelen med detta är att det sedan går att verkställa beslutet via kronofogdemyndigheten och underhållsbidraget kan då utmätas hos din ex-make.

Barnet kan ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Det maximala beloppet man kan ansöka om i år är 1573 kronor per månad och barn som då betalas ut till den av er som barnen bor tillsammans med. Den förälder som är bidragsskyldig ska sedan helt eller delvis återbetala försäkringskassans kostnader för underhållsstödet. Skulle din ex-make kunna betala en del, men inte så mycket som 1573 kronor, kan barnet ha rätt till ett utfyllnadsbidrag som motsvarar skillnaden mellan det han kan betala och det maximala beloppet om 1573 kronor.

Beroende på förutsättningarna kan det finnas skyldighet att utge mer underhållsbidrag än det den andra föräldern betalar i underhållsstöd.

Om din ex-make anlitar ett juridiskt ombud råder vi dig att göra detsamma. Du är välkommen att ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig.

Prio Advokatbyrå