Adoption – hur gör man?

Fråga:

Jag och min fru har pratat i flera år om att jag ska adoptera hennes dotter som är 9 år nu i mars och vi har varit ett par sedan hon var 6 månader ungefär. Hur gör vi (jag)? Hennes biologiska pappa är ej med i bilden! Han har själv skrivit till min fru och bett om att jag ska adoptera!

Svar:

Hej,

Det bör finnas förutsättningar att adoptera dottern i detta fall. En tingsrätt gör en prövning av en adoptionsansökan, vilket innebär en kontroll av att i lagen angivna förutsättningar för adoption är uppfyllda. Prövningen är till en början rent formell. Det görs också en allmän lämplighetsprövning.

Vid den formella prövningen gäller att konstatera att vissa ålderskrav är uppfyllda, att erforderliga samtycken finns ingivna etc. Här skall endast ytterligare något beröras frågan om förälders medgivande till adoption. Enligt 4 kap. 5 a § FB krävs förälders samtycke till adoption av barn under 18 år. Kravet på samtycke är dock förenat med vissa undantag.

Samtycke krävs inte av förälder på okänd ort (4 kap. 5 a § andra stycket FB). Detta undantag blir ibland tillämpligt vid internationella adoptioner, t.ex. vid uppgift i handling från utländsk myndighet om “förälder okänd”.

Samtycke krävs inte heller av förälder utan del i vårdnaden (4 kap. 5 a § andra stycket FB). Om en förälder påstås vara skild från vårdnaden skall detta styrkas med personbevis, dödsbevis eller i förekommande fall dom eller beslut angående vårdnaden. Avgörandet skall ha vunnit laga kraft.

Föräldrarna skall höras (om det kan ske) även om de inte är vårdnadshavare. Försiktighet bör iakttas vid internationella adoptioner (4 kap. 10 § tredje stycket FB).

Yttrande ska hämtas in från socialnämnden om barnet är under 18 år (4 kap. 10 § första stycket FB). Yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden respektive den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd. Socialnämnden skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning (4 kap. 10 § andra stycket FB).

Lämplighetsprövningen ovan görs för att se om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Med hänsyn till de ingripande verkningar som en adoption har ger lagen strikta anvisningar om vad som skall iakttas i lämplighetshänseende. Det krävs alltid en “särskild anledning” till adoptionen. Sökanden skall t.ex. ha uppfostrat eller vilja uppfostra barnet.

Även i övrigt kan det, med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet, finnas särskild anledning till adoptionen, t.ex. att en anhörig visserligen inte uppfostrats av adoptanten men ändå har ett nära förhållande till denne. Det torde vidare vara möjligt att genom adoption föra namn och egendom vidare till någon som adoptanten har en personlig anknytning till. Adoption enbart i syfte att åstadkomma gynnsamma skatteeffekter, uppehålls- eller arbetstillstånd är inte tillåten. I praxis har inte heller adoption med det huvudsakliga syftet att överföra ett efternamn tillåtits när annan bärare av namnet motsatt sig adoptionen (NJA 1920 s. 449).

Eftersom syftet med adoptionen är att så långt möjligt efterlikna ett förälder-barn-förhållande ligger det nära till hands att ställa krav på en i sådana sammanhang naturlig åldersskillnad mellan adoptanten och den som adopteras. Något sådant villkor finns dock inte uppställt i lagen. Prövningen sker inom ramen för lämplighetskontrollen. Sökandens förutsättningar – såväl i ekonomiskt hänseende som i övrigt – att ta hand om barnet skall bedömas i ärendet. Gäller ansökan ett barn under 18 år görs utredningen oftast av socialnämnden som inger denna tillsammans med sitt yttrande angående adoptionen. När den som skall adopteras är över 18 år får lämplighetsprövningen naturligtvis ett annat innehåll än om ett spädbarn skall adopteras.

Du skickar alltså in ansökan till tingsrätten där du bor.

Mvh

Prio Advokatbyrå